Hoppa till innehåll
###ALLMÄNTDessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Begcykels webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som Begcykel i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Begcykels Webbplats samt vid användning av Begcykels tjänster och varor. Se under rubriken "REGLER FÖR ANNONSER" nedan med avseende på innehåll och närmare utformning och kategorisering av annonser.Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska. Dessa Allmänna Villkor gäller från den 2014-06-18.Begcykel kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.För att ingå avtal om Begcykels tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Begcykels tjänster och varor tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Begcykel tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.###IMMATERIELLA RÄTTIGHETERAllt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Begcykels exklusiva egendom.Du får skriva ut enskilda sidor från Begcykels webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Begcykel.Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som "förflyttar" läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Begcykel som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.###ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLLMed användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Begcykel även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Begcykel en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Begcykel får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Begcykels rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.Du efterger härmed alla krav på ersättning från Begcykel för Begcykels användning av det Användargenererade innehållet.Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.###MARKNADSFÖRINGAll marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Med användning av dessa regler har Marknadsdomstolen den 9 december 2004 förbjudit Autobytel AB att fortsätta skicka SMS till Begcykels kunder.Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta. Marknadsdomstolen förbjöd den 18 augusti 2006 TV4 Vision att försöka sälja annonsplatser på TV4 Text-TV till Begcykels kunder trots att deras annonser innehöll uppgift om att de inte ville bli uppringda av telefonsäljare.###ANSVARBegcykel garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Begcykels kontroll och Begcykel ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Begcykel kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Begcykel har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Begcykel ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.Begcykel ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.###SKADEERSÄTTNINGDu som användare åtar dig att hålla Begcykel skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.###PERSONUPPGIFTERBegcykel samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg köp- och säljsida med tillhörande tjänster.De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:* E-postadress* IP-adress* Telefonnummer* Information om betalningstransaktionen (telefonnummer eller referens nr. från kortinlösare)* Information som du anger i annonser och formulär.För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Begcykel-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden från Begcykel via ditt Begcykelkonto, eller via utskicket.När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Begcykel använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör (avsändande IP-adress, när du använder formuläret mejla annonsör), samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, skatteverket m.fl.Vid betalning från dolt/hemligt telefonnummer medger du att Begcykel av service-/säkerhetsskäl sparar numret (ej namn/adressuppgifter).Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Integritetspolicy

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII, as described in Swedish privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, phone number or other details to help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you register on our site, fill out a form or enter information on our site.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

• To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.

• To follow up with them after correspondence (email inquiries)

How do we protect your information?

Our website is checked on a regular basis for security and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as safe as possible.

We implement a variety of security measures when a user enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

All transactions are processed through a gateway provider (ie PayPal) and are not stored or processed on our servers.

Do we use 'cookies'?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. They are used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

Third-party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website. These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Google

Google's advertising requirements can be summed up by Google's Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy

We use Google AdSense Advertising on our website.
Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to our users based on previous visits to our site and other sites on the Internet. Users may opt-out of the use of the DART cookie by visiting the Google Ad and Content Network privacy policy.

We have implemented the following:

• Demographics and Interests Reporting

We, along with third-party vendors such as Google use first-party cookies (such as the Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together to compile data regarding user interactions with ad impressions and other ad service functions as they relate to our website.

Opting out:Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the Google Analytics Opt Out Browser add on.

We agree to the following:

Users can visit our site anonymously.

Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.

Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can easily be found on the page specified above.

You will be notified of any Privacy Policy changes:

• On our Privacy Policy Page

Can change your personal information:

  • By emailing us
  • By logging in to your account

Does our site allow third-party behavioral tracking?

It's also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States' consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children's privacy and safety online.

We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

CAN SPAM Act

The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.

We collect your email address in order to:

• Process orders and to send information and updates pertaining to orders.

To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:

• Not use false or misleading subjects or email addresses.

• Identify the message as an advertisement in some reasonable way.

• Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.

• Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.

• Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us or opt out from your account settings page

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the contact page.

Last edited february 2018